Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Intergeneral Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego Inter.Car (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 
§ 1 Definicje

1. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po zawarciu przez Użytkownika umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.
2. Ogłoszenie - oznacza ogłoszenie sprzedaży zamieszczone przez Użytkownika i prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu.
3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
5. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie interexportcar.com
6. Usługodawca - oznacza Intergeneral Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801), ul. Puławska 405, NIP: 9512393102, REGON: 361574900, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556689; e-mail:
info@inter.car, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 
§ 3 Usługi

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
a. Formularz kontaktowy
b. Wyślij do znajomego
c. Export Ogłoszeń
d. Prowadzenie Konta Klienta
2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników będących Przedsiębiorcami, drogą elektroniczną usługę odpłatną Prowadzenie Konta Użytkownika.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
5. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy lub Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, który zamieścił Ogłoszenie. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy lub Użytkownika będącego Przedsiębiorcą poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
6. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
7. Usługa Wyślij do znajomego polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę wysłania wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego Ogłoszenia na wskazany adres elektroniczny. Użytkownik przed wysłaniem wiadomości określa Ogłoszenie mające być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Wyślij do znajomego" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz wskazując adres e-mail, na który zostanie przesłana wiadomość. Użytkownik nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Ogłoszenia. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi.
8. Rezygnacja z usługi Wyślij do znajomego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
9. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może zamieścić Ogłoszenie na serwisach partnerskich, z którymi współpracuje Usługodawca. Lista serwisów partnerskich znajduje się na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik chcąc skorzystać z usługi Export Ogłoszeń wybiera zakładkę o tożsamej nazwie na Stronie Internetowej Serwisu, oznacza serwisy partnerskie, na których ma pojawić się Ogłoszenie. Po wypełnieniu formularza przesyła go do Usługodawcy. Po akceptacji przez Usługodawcę, Ogłoszenie Użytkownika zamieszczane jest na serwisach partnerskich na zasadach w nich obowiązujących.
10. Rezygnacja z usługi Export Ogłoszeń możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy, w zakresie chęci skorzystania z usługi. 
a. zamieszczania Ogłoszeń na Stronie Internetowej Serwisu
b. Promowania oraz wyróżniania Ogłoszeń zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu
c. utworzenia własnej podstrony internetowej funkcjonującej w ramach Strony Internetowej Serwisu, w ramach której będą prezentowane dane kontaktowe Użytkownika, logo, informacje dotyczące jego działalności oraz Ogłoszenia
d. korzystania ze wsparcia Usługodawcy w procesie prowadzenia przez Użytkownika działalności za pośrednictwem Serwisu Internetowego
Szczegółowy zakres usługi zależy od wyboru dokonanego przez Użytkownika w trakcie zawierania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w §4 Regulaminu.
11. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika polega na umożliwieniu Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą przez Usługodawcę korzystania z funkcjonalności Konta Użytkownika, w ramach którego Użytkownik ma w szczególności możliwość:
12. Rezygnacja z usługi Prowadzenie Konta Użytkownika możliwa jest w każdej chwili i polega na rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi na zasadach określonych w §9 Regulaminu.
13. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 
§ 4 Zamówienia na usługi odpłatne

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych stanowią ofertę Usługodawcy na zawarcie umowy o świadczenie usług odpłatnych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu. Następnie Usługodawca przesyła na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi odpłatnej drogą elektroniczną.
4. Użytkownik przed wyborem usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie usługi odpłatnej, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi odpłatnej oraz informacje o zakresie usługi odpłatnej.
5. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny netto. Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT.
6. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
7. Ceny określone w walutach innych niż PLN przelicza się na PLN według kursu sprzedaży waluty Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia faktury.
8. Użytkownik dokonuje płatności za zamówione usługi odpłatne przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy. Aktywacja usługi odpłatnej dokonana zostanie niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 
§ 5 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 
§ 6 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. 
a. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;
b. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §3 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę;
d. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Użytkownik oświadcza, że: 
a. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §3 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
b. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §3 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §7 Regulaminu. 
a. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
e. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §3 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §7 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §3 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.
 
§ 7 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.
 
§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach korzystania z usług określonych w §3 jest Usługodawca.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie zamówienia na usługę świadczoną przez Usługodawcę.
4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 
§ 9 Rozwiązanie umowy

1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, gdy Użytkownik posiada aktywną usługę odpłatną, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas opłaconej usługi.
 
§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
3. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §9.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy Inter.Car (zwany dalej: „Serwisem”).
2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Intergeneral Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801), ul. Puławska 405, NIP: 9512393102, REGON: 361574900, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556689, zwana dalej Intergeneral Group.
3. Intergeneral Group dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
 
§ 1 Jak przetwarzamy dane?

1. Intergeneral Group przetwarza dane osobowe dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie jako Użytkownicy. 
a. rejestracji konta w Serwisie
b. korzystania z Formularza kontaktowego
c. korzystania z usługi Wyślij do znajomego
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w przypadku: 
a. adres e-mail 
i. kod pocztowy i miejscowość
ii. kraj (państwo)
iii. ulica wraz z numerem domu/mieszkania
b. dane adresowe:
c. firma przedsiębiorcy
d. imię i nazwisko
e. numer faksu
f. numer telefonu
3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:
4. Podczas rejestracji konta w Serwisie Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4. 
a. adres e-mail
b. firma przedsiębiorcy
c. imię i nazwisko
d. numer telefonu
5. W przypadku korzystania z Formularza kontaktowego w Serwisie, Użytkownik podaje: 
a. adres e-mail
b. adres e-mail, na który będzie wysłana wiadomość elektroniczna
c. imię
6. W przypadku korzystania z usługi Wyślij do znajomego Użytkownik podaje:
7. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
8. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie.
 
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. Intergeneral Group wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych Serwisu.
 
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Intergeneral Group za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Intergeneral Group usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie. 
a. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
b. cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
2. Intergeneral Group wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
a. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
b. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
3. Intergeneral Group wykorzystuje cookies własne w celu: 
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
b. prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
4. Intergeneral Group wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 
a. przeglądarka Internet Explorer;
b. przeglądarka Mozilla Firefox;
c. przeglądarka Chrome
d. przeglądarka Safari
e. przeglądarka Opera.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
7. Intergeneral Group może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Intergeneral Group przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Intergeneral Group nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
 
§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Intergeneral Group przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).
2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Intergeneral Group.
3. Intergeneral Group zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Serwisie.
4. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Intergeneral Group może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Intergeneral Group roszczeń od danego Użytkownika.
5. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem ustalenia nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasło?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu, zostanie wysłana przez Intergeneral Group wiadomość e-mail z unikalnym przekierowaniem na Stronę Internetową Serwisu, po wybraniu którego Użytkownik będzie miał możliwość wybrania nowego Hasła.
6. Intergeneral Group nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności Hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
7. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich Twoich praw:
Prawo do cofnięcia zgód na:
Przetwarzanie Twoich danych w celach Tworzenia Twojego profilu klienta
Możesz to zrobić poprzez zmianę danych w zakładce „Profil konta” po zalogowaniu do swojego konta lub za pośrednictwem poczty email.
Prawo do sprostowania (poprawienia) danych – po zalogowaniu do serwisu Inter.Car masz możliwość zmiany swoich danych w zakładce „Profil konta”
Prawo dostępu do danych – masz możliwość uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu.
Prawo do usunięcia Twoich danych – jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do celów, do których zostały pozyskane i nie ma obowiązku prawnego do ich dalszego przetwarzania
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w następujących przypadkach:
Jeśli masz zastrzeżenia co do jakości danych.
Jeśli uważasz, że nie powinniśmy ich przetwarzać, ale nie chcesz byśmy je usunęli.
Jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych - ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny.
Prawo do przenoszenia danych – masz możliwość uzyskania kopii danych w postaci maszynowej.
Masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.
 
§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Intergeneral Group poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
info@inter.car.